فصل 14 نور، بازتاب و شکست نور

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
فصل 14 : نور، بازتاب و شکست نور ادامه
شما در پایه پنجم ابتدایی با مفهوم چشمه نور آشنا شدید . در این پایه آموحتید که چگونه به کمک منشور می توان نور سفید را تجزیه کرد و تشکیل رنگین کمان داد و همچنین شما توانستید به کمک ذره بین نقطه کانونی تشکیل دهید و اجسام را در این نقطه بسوزانید. شما در این فصل اطلاعات بیشتری در مورد نور، بازتاب نور و شکست نورفرا خواهید گرفت.


آموختیم که...
اجسام از نظر
نور دهی دو شرط
دیدن اجسام آینه و سطح
صاف فلزات شفاف نیمه شفاف کدر بیشتر نور را از خود عبور می دهند. نور از آنها عبور کرده ولی اجسام از
پشتشان به وضوح دیده نمی شود. نور پس از برخورد به این اجسام
یا جذب شده و یا منعکس می شوند. شیشه معمولی
هوا شیشه مشجر
کاغذ پوستی میز
کتاب نور به خط مستقیم و در تمام جهات سیر می کند. چگونگی
سیر نور مثال1 تشکیل سایه: هرگاه جسم کدری مانع از رسیدن پرتو های نور به
صفحه ی مقابل شود،ایجاد سایه می کند. جسم کدر روزنه مثال2 خورشید گرفتگی: هرگاه ماه بین زمین و خورشید به گونه ای قرار گیرد که سایه ی ماه بر روی زمین بیافتد. ماه سایه کامل مثال3 ماه گرفتگی: هرگاه زمین بین ماه و خورشید به گونه ای قرار گیرد که سایه ی زمین بر روی ماه بیافتد. سایه کامل سایه بازتاب نور به برگشت نور از سطح اجسام ،بازتاب نور گفته می شود. تشکیل تصویر بیان چند مفهوم پرتو تابش: به پرتوی فرودی به سطح جسم، پرتو تابش می گویند.
پرتو بازتاب: به پرتو بازتاب شده از سطح جسم پرتو بازتاب می گویند.
زاویه تابش: به زاویه بین پرتو تابش و خط عمود ، زاویه تابش می گویند.
زاویه بازتاب: به زاویه بین پرتو بارتاب و خط همود زاویه بازتاب می گویند. خط عمود بر سطح آینه این قانون بیان می کند که همواره :

الف) همواره زاویه تابش و زاویه بازتاب با هم برابرند.

ب) پرتوی تابش، پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح آینه در
نقطه تابش ف هر سه در یک صفحه قرار دارند. قاونو بازتاب نور آینه هایی که سطح درونی آن ها صیقلی و بازتاب دهنده نور است. آینه هایی که سطح بیرونی آن ها صیقلی و بازتاب دهنده نور است. سطح بیرونی جیوه اندود شده است سطح درونی جیوه اندود شده است ویژگی های تصویر در
آینه تخت 1- تصویر هم اندازه با جسم است. 2-فاصله جسم تا آینه برابر با فاصله ی تصویر تا آینه است. 3- تصویر مجازی است یعنی پشت آینه تشکیل می شود. 4- تصویر وارونه ی جانبی است، یعنی اگر دست چپمان جلوی آینه بالا رود در تصویر به نظر می رسد دست راستمان بالا رفته است.
پرتوهای نور پس از برخورد به آینه ها ی مقعر ،
یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند ، که به این نقطه کانون گفته می شود. کانون اجاق خورشیدی آینه دندانپزشکی ساختمانی شبیه به داخل قاشق آینه های مقع...